Leveringsbetingelser

 

1. Generelt

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Midtsveen Tanktransport AS (”Selger”) til næringsdrivende eller det offentlige (”Kjøper”).

Med næringsdrivende menes en fysisk eller juridisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Der annet ikke er avtalt gjelder reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven).

2. Levering

Med mindre annet er avtalt, skjer levering til Kjøpers forretningssted.

Med mindre annet er avtalt eller fremgår av denne bestemmelse, regnes produktene som levert fra det tidspunkt de er stilt til Kjøpers rådighet på avtalt leveringssted. Varen regnes ”som stilt til Kjøpers rådighet” fra det tidspunkt den er fylt over på Kjøpers tank evt. annet godkjent oppbevaringsanlegg.

3. Pris

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, blir pris beregnet ut i fra lokal listepris ved bestillingstidspunkt. Dette gjelder ikke spesialtilbud og kampanjer.  I de tilfeller det er avvik mellom bestillingstidspunktet og leveringstidspunktet, kan Selger beregne pris ut fra lokal listepris på leveringstidspunktet.

Der pris er fastsatt utefra listepris med en rabatt, har Selger rett til å justere rabatten tilsvarende en eventuell teknisk listeprisjustering. Slike justeringer vil ikke påvirke nettoprisen til Kjøper.

Selger tar forbehold om prisstigning som skyldes pålegg av myndighetene i form av skatte- og/eller avgiftsøkning. Ved leveranser til hytter og andre små leveranser kan det komme på ett tillegg.

4. Betaling

4.1 Generelt

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger.

Der det er avtalt kontant betaling menes forskuddsbetaling, dvs. at betaling er mottatt og registrert på Selgers konto evt. at Kjøper fremviser gyldig kvittering for overføring til Selgers konto, før utlevering av varer skjer.

Betaling med befriende virkning kan kun skje til Selgers konto.

4.2   Betalingsvilkår

Bulkleveranser:
10 dg. fra leveringsdato, faktureres løpende.

4.3   Tilbakeholdelse pga. motkrav

Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen på grunn av evt. motkrav.

4.4   Forsinket betaling

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrenter. Påløpte forsinkelsesrenter kan belastes på neste faktura

5.   Ansvarsbegrensning

Selger er ansvarlig for personskade bare hvis det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av Selger eller noen han svarer for.

Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom og løsøre som inntrer mens varen er i Kjøperens besittelse. Selger har heller ikke ansvar for skade på produkter fremstilt av Kjøper, eller på andre produkter der de leverte varer inngår. For øvrig er Selger ansvarlig for skade på fast eiendom og løsøre på samme betingelser som for personskader.

Selger er ikke ansvarlig for Kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, avansetap, tapte innsparingsmuligheter og erstatningskrav fra tredjepart.

I den utstrekning selger måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann er Kjøper forpliktet til å holde Selgeren skadesløs for slik skade og tap som Selger etter overstående ikke svarer for.

Disse begrensninger i Selgers ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.

Selger er ikke ansvarlig for skade hvis Kjøper har oppbevart eller anvendt varen i strid med retningslinjer utarbeidet av Selger og/ eller leverandør eller offentlige påbud og forskrifter.

Selger er ikke ansvarlig for skade og tap som skyldes mangler ved oppbevaringsanlegg som Kjøper disponerer, uavhengig av om varen regnes som levert iht. pkt. 2.

Selger kan utelukkende holdes ansvarlig for direkte økonomisk tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av Selgers feil eller forsømmelse.

Selgers totale ansvar er i alle tilfelle begrenset til kontraktsverdien av 1 -ett- kvartals leveranse.

6. Suspensjon av leveringsplikt ved mislighold

Ved betalingsmislighold eller annet mislighold på Kjøpers side, forbeholder Selger seg retten til å nekte å foreta ytterligere leveranser i henhold til denne avtale, eller å kun levere mot kontant betaling på de betingelser som fremgår av gjeldende prisliste på bestillingstidspunktet for den aktuelle leveranse, inntil misligholdet er rettet opp.

7. Force majeure

Dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll og som etter vanlige kontraktrettslige regler må regnes som force majeure, fritas Selger straks for sine kontraktsmessige forpliktelser, inntil forholdene har normalisert seg.

Dersom Selger rammes av vareknapphet, distribusjons- eller importvansker og lignende omstendigheter som nevnt ovenfor, kan Selger med 3 -tre- måneders skriftlig varsel heve denne avtalen, eller med 1 -en- måneds skriftlig varsel kreve leveringsplikten helt eller delvis suspendert, inntil forholdene har normalisert seg, herunder kan Selger foreta en forholdsmessig fordeling av den til enhver tid disponible varebeholdning blant sine Kjøpere.

Begge parter kan med 14 dagers skriftlig varsel heve kontrakten dersom leveranse i henhold til ovenstående blir hindret i mer enn 3 måneder.

8. Salgspant

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er fullt betalt, jf. lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant §§ 3-14 – 32

Dersom du har noen spørsmål vedrørende dette ikke nøl med å ta kontakt med oss.